આજનો એક વિચાર
આજનો એક વિચાર
મંદિરમાં ચોખા લઇને જવાના બદલે ચોખ્ખા મન સાથે મંદિરમાં જવાની જરૂર હોય છે.

Online Poll

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.