વિશાળ વૃક્ષ
વિશાળ વૃક્ષ
ગાંધી આશ્રમની નજીક વિશાળ વૃક્ષ હાલમાં જ કાપી નાંખવામાં આવ્યા બાદ તેને આગ લગાવીને થડને પણ ખતમ કરવામાં આવ્યું છે.

Online Poll

Yes
No

Copyright © 2017 News of Gujarat | Design & Developed By Seawind Solution Pvt. Ltd.